Znojmo, 18. dubna 2024

Ve dnech 7. a 8. června 2024 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Pacienti znojemské nemocnice, kteří budou hospitalizováni v průběhu voleb, právo volit neztrácí. Existují tři způsoby, jak své volební právo uplatnit.

Volit v nemocnici mohou ti pacienti, kteří

  • jsou na zvláštním seznamu voličů nebo
  • mají předem vyřízený voličský průkaz nebo
  • mají ve volebním okrsku č. 8 trvalé bydliště (ul. Boženy Němcové, Dělnická, Do Lesek, Horova, Jubilejní park, MUDr. Jana Janského, Pražská č. 4 – 14, Sládkova a Vančurova).

Ve všech případech musí pacient pamatovat na to, že se při volbě musí také prokázat občanským průkazem.

Dlouhodobě hospitalizovaní pacienti: V případě, že se dlouhodobě hospitalizovaný pacient chce zúčastnit voleb, musí být zapsán do zvláštního seznamu voličů. Každý dlouhodobě hospitalizovaný pacient proto bude dotázán, zda využije právo volit a pokud ano, bude mu předložen k vyplnění formulář. Dojde tak k nahlášení zápisu ve zvláštním seznamu voličů. Tento seznam musí nemocnice odevzdat Městskému úřadu Znojmo nejpozději do soboty 18. května.

Krátkodobě hospitalizovaní pacienti: Mohou volit za předpokladu, že si před nástupem do nemocnice vyřídili voličský průkaz. Jak si voličský průkaz vyřídit naleznete zde.

Pacienti, kteří mají trvalé bydliště v okrsku č. 8: Těmto pacientům bude k volbě v nemocnici postačovat občanský průkaz.

Překážka ve volbě: Voliči, který je v nemocnici hospitalizován a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku č. 8, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

Pacienti, kteří se chtějí volby účastnit, se mohou se svými dotazy obrátit na vrchní sestry daného oddělení. Pacienti Oddělení dlouhodobě nemocných se s dotazy mohou obrátit na zdravotně-sociálního pracovníka.

Jak probíhají volby v nemocnici?

V den konání voleb se do zdravotnického zařízení dostaví s přenosnou volební urnou členové okrskové volební komise, kteří navštíví jednotlivá oddělení. Volič odevzdá voličský průkaz členům okrskové volební komise a po prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky obdrží úřední obálku s úplnou sadou hlasovacích lístků a bude moci hlasovat.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je pacient zapsán na zvláštní seznam voličů, automaticky je vyškrtnut ze stálého seznamu v místě bydlišti. Volit musí již jen v nemocnici. Pacient si tedy musí zvážit možné riziko předčasného propuštění.

Znojmo, 16. dubna 2024

Návštěvníci a pacienti ve znojemské nemocnici již v osmipatrové budově a ambulantní části se spoustou ordinací nebudou bloudit. Pomůže s tím nová recepce. „Recepce v naší nemocnici fungovala již před několika lety. Nyní ji opět obnovujeme. Považuji za nesmírně důležité, aby návštěvníci a pacienti rychle a efektivně nalezli ambulanci či oddělení, které hledají. A právě s orientací a nasměrováním správným směrem pomůže naše recepční,“ přiblížil rozhodnutí ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Nová recepce je již v provozu. Nachází se v prvním patře polikliniky (naproti ortopedické ambulanci a vedle ambulance pro infuzní terapii). Recepční zde bude pro veřejnost k dispozici každý všední den od 7:00 do 15:30.

Znojmo, 10. dubna 2024

Řada domácností často stojí před otázkou, kam s prošlými či nevyužitými léky. Rozhodně nepatří do běžného odpadu nebo do odpadních vod. Jediným správním způsobem, jak se zbavit nepoužitých léků, je jejich odevzdání v lékárně. Je totiž potřeba s nimi nakládat jako s nebezpečným odpadem. Musí být zlikvidovány tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat nebo životního prostředí.

„Prošlé a nepoužité léky by lidé měli odnést do lékárny, kde zajistí jejich bezpečnou likvidaci. Tato služba je poskytována bezplatně. V naší nemocniční lékárně je výhodou, že tyto léky nikam nemusíme převážet, likvidujeme je přímo v naší spalovně. Prosíme proto veřejnost, aby nevyužité léky vždy donesli do nejbližší lékárny a nezbavovali se jich jiným způsobem,“ říká ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Spláchnutím léků do WC nebo vhozením do koše dochází k toxickému narušení životního prostředí, k ohrožení zdraví lidí, kteří s tímto odpadem přijdou do styku. Z těchto důvodů je nutné léky likvidovat ve spalovně nebezpečných odpadů za přísně stanovených podmínek. Zde je bezpečně vyřešeno uvolňování toxických látek, které při spálení mohou vznikat.

Domácí lékárničky a autolékárničky by měl každý pravidelně zkontrolovat alespoň jednou ročně. Pravidelnou kontrolou se předejde riziku užití starého léku. Nevyužité nebo staré léky je dobré donést do lékárny v papírové či igelitové tašce v původních obalech, tedy krabičkách, lahvičkách či blistrech, aby se lidé nekontaminovali chemickými látkami.

Výjimku tvoří injekční stříkačky! Ty lékárna likvidovat nesmí. Lidé je však mohou odnést do ordinace svému ošetřujícímu lékaři. Nesmí ale zapomínat, že se jedná o infekční materiál. Injekční stříkačka musí být buďto uzavřena krytkou nebo například uzavřena do PET lahve.

 

Znojmo, 5. dubna 2024

Ve znojemské nemocnici úspěšně proběhl druhý akreditovaný kurz sanitář/sanitářka. Absolventi získali odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání v tomto oboru a jsou připraveni stát se hodnotnými členy ošetřovatelských týmů v kterémkoliv zdravotnickém zařízení.

V průběhu 4 týdnů účastníci absolvovali 100 hodin teorie a 80 hodin praxe. Získali znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní poskytování ošetřovatelské péče, jako je polohování pacientů, provedení hygienické péče, doprovod pacienta aj.

„Tento kurz byl druhý, který naše nemocnice pořádala. Lidí s ochotou pomáhat nikdy nebude dostatek. Proto jsme mile potěšeni, že máme dvakrát více absolventům než v loňském roce. Všem absolventům přejeme hodně úspěchů v pracovním i osobním životě,“ blahopřeje ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Výuku zajistili zaměstnanci Nemocnice Znojmo s potřebnou kvalifikací v jednotlivých oborech, kteří respektovali přesné osnovy dle akreditace. Ty doplnili svými dlouholetými bohatými zkušenostmi a moderními postupy z praxe v naší nemocnici, které vycházejí z nejmodernějších doporučení. „Za celý tým nemocnice bych chtěla poděkovat našim kolegům za jejich profesionální přístup k výuce, kdy je důležité si uvědomit, že ošetřovatelství a obecně zdravotnictví postupuje tak rychle dopředu, že dnešní rady mohou být už zítra zastaralé. Díky tomuto skvělému týmu můžeme řady sanitářů a sanitářek rozšiřovat, což je pro kvalitní poskytování zdravotnické péče nesmírně důležité,“ děkuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Dita Kováříková.

Sanitář

Sanitář je pomocný zdravotnický pracovník, který pod dozorem sestry vykonává nejrůznější pomocné a obslužné činnosti nutné k zajištění zdravotní péče. Jedná se např. o doprovod pacienta na vyšetření, pomoc při hygieně, výdej jídla na oddělení, pomoc při polohování pacienta a další.

Znojmo, 4. dubna 2024

Zaměstnanci Nemocnice Znojmo absolvovali kurz Aktivní útočník. Kurz zahrnuje teorii i praktickou ukázku, jak se zachovat v případě ohrožení ozbrojeným útočníkem.

„Padesát našich zaměstnanců prošlo tímto kurzem ve dvou termínech. V dnešní době považujeme za nezbytnost proškolovat zaměstnance i na takovéto krizové situace. Pevně ale věřím a doufám, že se v naší nemocnici nikdy s něčím podobným nesetkáme. Ze strany zaměstnanců byl o tento kurz velký zájem, proto jim určitě nabídneme i další termíny,“ komentuje ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Kurz začíná teoretickou částí, na kterou navazuje praktický nácvik. Při něm se účastníci kurzu snaží co nejlépe aplikovat získané vědomosti do simulované situace. Školení se nezaměřuje jenom na případy aktivních střelců, ale i na jinak ozbrojené či neozbrojené útočníky. Cílem je připravit zaměstnance nemocnice na možný útok, zejména pak na správnou reakci pro takový případ.

Znojmo, 26. března 2024

V pondělí 1. dubna na Velikonoční pondělí zajistí lékárenskou pohotovostní službu Lékárna Na Holandské od 8:00 do 16:00 hodin. Lékárnu naleznete na adrese Holandská 10, Znojmo. K využití je také v případě potřeby telefonní číslo 515 227 711.

 

Znojmo, 19. března 2024

Paliativní tým Nemocnice Znojmo je složený z lékařů, zdravotních sester, sociálního pracovníka, duchovního a psychologa. Pečuje o kvalitu života nevyléčitelně nemocných pacientů a jejich blízkých již více než 2 roky. Paliativní medicína se zaměřuje na zlepšení kvality života, tišení bolesti a dalších nepříjemností, které nemoc přináší, mírnění psychického a spirituálního strádání.

„Nyní je důležité celé toto téma odtabuizovat, což se nám v posledních letech daří zlepšovat. Je nezbytné pořádat vzdělávací kontinuální semináře na dostatečné proškolení ošetřovatelských pracovníků, aby se tím prohloubily znalosti z oboru paliativní péče a mohlo dojít ke zkvalitnění života všech umírajících, a to nejen v nemocnici,“ říká náměstkyně Dita Kováříková.

Paliativní péče je určena pacientům se závažným nevyléčitelným onemocněním bez ohledu na jejich věk nebo pokročilost onemocnění. Netýká se pouze geriatrických nebo onkologických pacientů. Podnět k návštěvě paliativního týmu k pacientovi může ošetřujícímu lékaři dát zdravotní sestra, která je zpravidla v nejužším kontaktu s pacientem. Může to být ale i samotný pacient a jeho blízcí.

Moderní paliativní medicína prokázala, že je možné efektivně zmírnit bolest a další tělesné i psychické symptomy. Nabídnout pacientům i jejich blízkým komplexní podporu tak, aby mohl být závěr života všemi zúčastněnými vnímán jako důstojný.

„V mém srdci budou ruce mé maminky vždy ty nejkrásnější. Ale při pohledu na ruce členů našeho paliativního týmu se neubráníte dojetí. Z prvního setkání se členy paliativního týmu jsem čerpala ještě hodně dlouho. Jménem celého vedení naší nemocnice bych chtěla poděkovat celému týmu, ale i všem ostatním, kteří pomáhají s péčí o tyto pacienty a jejich blízké napříč celou nemocnicí,“ vyjadřuje vděk náměstkyně Dita Kováříková.

Paliativní tým nabízí pomoc:

  • s orientací v situaci závažné nemoci jak nemocným, tak jejich blízkým,
  • při zvládání obtíží, které nemoc přináší, a to nejen zdravotních,
  • dělat dobrá rozhodnutí v souladu s preferencemi a hodnotami pacienta,
  • s orientací v systému sociálních dávek a zajišťování kompenzačních pomůcek.

Dále nabízí:

  • podporu při zajištění návazné péče v domácím prostředí nebo v jiných zdravotnických zařízeních – domácí zdravotní péče, domácí nebo lůžkový hospic, asistenční služby, lůžka následné péče,
  • psychologickou podporu pacientům s nevyléčitelným onemocnění vč. podpory pro jejich blízké a příbuzné,
  • spirituální a duchovní podporu věřícím i pacientům bez náboženského vyznání s respektem k jejich přesvědčení.

Bližší informace naleznete zde.

Znojmo, 17. března 2024

V Nemocnici Znojmo budou od pondělí 18. března 2024 znovu povoleny návštěvy u hospitalizovaných pacientů na všech lůžkových odděleních včetně Oddělení dlouhodobě nemocných na ulici Dyjská. Návštěvy je možné uskutečnit od pondělí do pátku od 14:30 do 17:00 a v sobotu, neděli a ve svátcích od 13:00 do 17:00.

Žádáme návštěvníky, pokud na sobě budou cítit jakékoliv známky respiračních onemocnění, aby návštěvu hospitalizovaného v nemocnici odložili.  Důvodem je ochrana pacientů i zaměstnanců.

Děkujeme za pochopení a ohleduplný přístup k pacientům i našim zaměstnancům.

 

Znojmo, 13. března 2024

S respektem k nárustu počtu onemocnění Pertusse neboli černého kašle sleduje znojemská nemocnice vyvíjející se epidemiologickou situaci. Prozatím není potvrzen žádný případ s touto vysoce nakažlivou infekcí, která je nejrizikovější pro neočkované nebo neúplně očkované novorozence a kojence.

„Naše velké poděkování patří kolegům z Dětského oddělení, kteří vše bedlivě kontrolují. Co je ale bohužel už více trápí, je nárůst infekcí RS (respiračních) virů, které mohou novorozence a kojence i ohrozit na životě. Již v loňském roce zaznamenali nebývalý skok v počtu nakažených směrem nahoru,“ vyjádřila Dita Kováříková, náměstek pro ošetřovatelskou péči.

Zkontrolujte si svá očkování a očkujte se. Očkováním chráníte sebe a své blízké, zejména ty nejzranitelnější, a to jsou ti nejmenší. K zabezpečení dostatečné hladiny protilátek v dospělosti se doporučuje přeočkování dospělých minimálně 1x za život.

Relativně novou strategií v prevenci infekčních onemocnění je očkování v průběhu těhotenství. Ukázalo se totiž, že vakcína podaná ve třetím trimestru těhotenství poskytuje účinnou ochranu před infekčním onemocněním nejen těhotné ženě samotné, ale také jejímu dítěti, a to po dobu od prenatálního vývoje do zhruba šesti měsíců po jeho narození.

Děkujeme všem, kteří chrání zdraví našich nejmenších!

Znojmo, 11. března 2024

Více než měsíc má Nemocnice Znojmo nové vedení. Novým ředitelem se s účinností od 1. března stal primář chirurgického oddělení a dřívější dlouholetý ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

„Současné vedení je složeno z dlouholetých zaměstnanců nemocnice, kteří se v jejím chodu plně orientují. Mají potřebné odborné i manažerské znalosti. Od prvního dne zajistili plynulý chod největší krajem zřizované nemocnice, ale především zajistili kvalitní lékařskou péči o pacienty,“ říká Karel Podzimek, radní Jihomoravského kraje pro oblast zdravotnictví.

„Znojemská nemocnice je zdravá nemocnice. Proto jsme panu Pavlíkovi nabídli pozici v servisní organizaci pro všechny krajské nemocnice, aby svoje zkušenosti mohl předat do všech krajských nemocnic. Do Znojma jsme tedy nemuseli hledat žádného krizového manažera, který dá nemocnici do pořádku. Věřím, že pan doktor Kavka bude na práci pana Pavlíka navazovat,“ říká hejtman Jan Grolich.

Mezi priority vedení nemocnice patří personální stabilita a kvalitní lékařská a ošetřovatelská péče. „Nemocnice čítá téměř 1200 zaměstnanců. Naším cílem je, aby byl personál především spokojený a kvalifikovaný. To je základ pro fungování takto velké organizace. Jako první krok se nám podařilo za pouhý měsíc uzavřít kolektivní smlouvu se zástupci odborových organizací Nemocnice Znojmo, která zaručuje navýšení platů lékařských i nelékařských zaměstnanců,“ komentuje ředitel nemocnice Miroslav Kavka.

Znojemská nemocnice má nyní před sebou řadu důležitých úkolů. Mezi ty hlavní patří opětovné zajištění ORL pohotovosti a komplexní rekonstrukce urgentního příjmu. Vedení nemocnice chce také oživit přeshraniční spolupráci s rakouskými partnery. Ve spolupráci s Jihomoravským krajem, který je zřizovatelem nemocnice, dokončit rekonstrukci lůžkového traktu a definovat budoucí rozsah zdravotní péče v regionu.

„Pracovat chceme na možnosti rozšíření zdravotní péče. Konkrétně onkologickou, hematoonkologickou a transfuziologickou péči a s tím související paliativní péči, laboratorní medicínu a další. V rámci operačních oborů akcentovat operační techniky a přístupy, které umožní rychlý návrat pacientů do běžného života. Tedy minimalizovat hospitalizační dobu a předcházet komplikacím včetně snahy a minimalizaci nosokomiálních infekcí. Chceme být nemocnicí s vysokým standardem porodnické péče,“ vysvětluje ředitel nemocnice Kavka.

Nemocnice se chce zaměřit i na preventivní medicínu. Blíží se doba, kdy nemocnice bude nejen institucí, kde se pacienti budou léčit, ale kde se budou učit i předcházet řadě nemocí či komplikací stávajících onemocnění.

Nemocnice Znojmo

Největší nefakultní nemocnicí Jihomoravského kraje, zajišťuje péči o spádový region přes 150 000 obyvatel. Provoz Nemocnice Znojmo je místně rozdělen do dvou areálů umístěných v různých částech města Znojma. Z celkového počtu lůžek je 432 akutních lůžek a 41 lůžek intenzivní péče umístěno v areálu nemocnice na ulici MUDr. Jana Janského a 115 lůžek následné péče je umístěno v areálu nemocnice na ulici Dyjská. Nemocnice Znojmo zajišťuje péči 35 ambulantních odborností, 21lůžkových odborností, 6 odborností společných vyšetřovacích složek, má organizačně vyčleněný urgentní příjem, centrální operační trakt a lékárnu.

Vzhledem ke své poloze přirozeného centra jihozápadní Moravy zajišťuje zdravotní péči i v odbornostech, které nejsou vždy součástí krajských nemocnic, například zde funguje regionální onkologické centrum, nadstandardní je operativa v rámci chirurgie či ortopedie a další.