Oddělení radiační a klinické onkologie

Oddělení radiační a klinické onkologie se zabývá komplexní nechirurgickou léčbou dospělých onkologických nemocných. Je schopno zajistit standardní léčebnou i podpůrnou onkologickou léčbu všech běžných typů nádorů u dospělých pacientů. Mezi nejčastěji zde léčené diagnózy se řadí karcinomy prsu a gynekologické malignity u žen, karcinom prostaty u mužů, dále pak karcinomy kolorektální (zhoubné nádory střev) a karcinomy plic. Základní návrh léčby je posouzen v rámci mezioborové onkologické komise se snahou tzv. „ušít pacientovi léčbu na míru“. Navržená léčba se řídí celorepublikovými onkologickými standardy, přičemž se současně přihlíží též k individuálním charakteristikám onemocnění a stavu pacienta.

Oddělení je schopno zajistit ve spolupráci s pracovišti Komplexního onkologického centra Jihomoravského kraje (Masarykův onkologický ústav – Žlutý Kopec, Brno, Fakultní nemocnice Brno – pracoviště Bohunice, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – Pekařská) standardní kurativní a paliativní léčbu většiny nádorů, vyjma hematoonkologických malignit, které jsou přímo centralizovány.

Velkou váhu klademe na léčbu bolesti, podpůrnou léčbu symptomů z nežádoucích účinků onkologické léčby. Spolupracujeme i na rehabilitační léčbě, psychologické léčbě pacientů a jejich rodinných příslušníků, nedílnou součástí naší léčby je i péče o terminální stavy onkologicky nemocných.


Pro léčbu onkologicky nemocných oddělení disponujeme nadstandartním kvalitním zázemím lůžkové části hotelového typu, včetně jednolůžkových pokojů, které jsou určeny k léčbě nemocných s poruchami krvetvorby po onkologické léčbě a také pro pacienty s infekčními komplikacemi, vyžadující isolaci. Výhodou je bezbariérové spojení s ambulantní části se dvěma onkologickými ambulancemi, moderní klimatizovaný stacionář s centrálním rozvodem kyslíku s osmi polohovatelnými lůžky a dvěma křesly s vybavením pro podání chemoterapie, s centrální přípravnou cytostatik – s důrazem na hygienu provozu a minimalizaci kontaminace. V suterénu nově moderně vybudovaného, samostatného a moderně vybaveného traktu je od roku 2008 možnost léčby zářením lineárním urychlovačem, (schopen IMRT technik), se simulátorem a dozimetrickým zázemím. Uvedená léčba je standardizována dle doporučení SROBF (Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky) rozpracovaná do místních standardů s pravidelnými externími a interními audity.


Mammární poradna je součástí onkologických ambulancí, úzce spolupracující s pracovištěm mammárního screeningu a zajišťující chod preventivních programů při nálezu genové mutace.