Oddělení radiační a klinické onkologie

Oddělení radiační a klinické onkologie se zabývá komplexní nechirurgickou léčbou dospělých onkologických nemocných. Je schopno zajistit standardní léčebnou i podpůrnou onkologickou léčbu všech běžných typů nádorů u dospělých pacientů. Od října 2023 se oddělení stalo Regionálním onkologickým centrem úzce kooperující s Komplexním onkologickým centrem pro Jižní Moravu (MOÚ Brno, FN Brno -Bohunice).

Mezi nejčastěji zde léčené diagnózy se řadí karcinomy prsu a gynekologické malignity u žen, karcinom prostaty u mužů, dále pak karcinomy kolorektální (zhoubné nádory střev) a karcinomy plic. Základní návrh léčby je posouzen v rámci mezioborové onkologické komise se snahou tzv. „ušít pacientovi léčbu na míru“. Navržená léčba se řídí celorepublikovými onkologickými standardy, přičemž se současně přihlíží též k individuálním charakteristikám onemocnění a stavu pacienta.
Oddělení je schopno zajistit standartní kurativní a paliativní léčbu většiny nádorů, vyjma vzácných malignit nebo malignit, které jsou centralizovány – především hematoonkologické. Velkou váhu klademe na léčbu bolesti, podpůrnou léčbu symptomů z nežádoucích účinků onkologické léčby. Spolupracujeme i na rehabilitační léčbě, psychologické léčbě pacientů a jejich rodinných příslušníků, nedílnou součástí naší léčby je i péče o terminální stavy onkologicky nemocných.

Jsme nedílnou součástí nemocnice s nepřetržitou dostupností certifikovaných laboratoří, diagnostickými a zobrazovacími metodami, a s možnosti kooperace s ostatními odděleními – chirurgie, interna, ARO, algesiologie, neurologie, gynekologie, TRN, ORL, psychologie a psychiatrie, doléčovací jednotka na ODN i domácí hospicová péče.

Využíváme dostupné farmakologické a radioterapeutické onkologické léčebné metody
– místní, tj. léčba zářením (cílená na oblast výskytu primárního nádoru, příslušných spádových uzlin, event. ložiska vzdálených metastáz),
– systémová, která působí na celý organismus – tj. chemoterapie, hormonoterapie, imunoterapie a kombinovaná léčba výše uvedených modalit v sekvenčním nebo konkomitantním podáním.

Proklamovaná cílená léčba některými vybranými preparáty je po delegování komisí na kraji realizována již i u nás, ostatní je zajišťována v kooperaci s Komplexním onkologickým centrem Jihomoravského kraje – ve spolupráci s brněnskými onkologickými pracovišti (v rámci MOÚ, FN Brno – Bohunice).

Nedílnou součástí naší práce je i prevence – což jsou screeningové programy a speciální dispenzarizace osob s genetickými mutace. Léčba je na našem regionálním onkologickém pracovišti poskytována spádově pro nemocné ze znojemské oblasti, ale přijímáme pacienty i z ostatních sousedících regionů.


Pro léčbu onkologicky nemocných oddělení disponujeme nadstandartním kvalitním zázemím lůžkové části hotelového typu, včetně jednolůžkových pokojů, které jsou určeny k léčbě nemocných s poruchami krvetvorby po onkologické léčbě a také pro pacienty s infekčními komplikacemi, vyžadující isolaci. Výhodou je bezbariérové spojení s ambulantní části se dvěma onkologickými ambulancemi, moderní klimatizovaný stacionář s centrálním rozvodem kyslíku s osmi polohovatelnými lůžky a dvěma křesly s vybavením pro podání chemoterapie, s centrální přípravnou cytostatik – s důrazem na hygienu provozu a minimalizaci kontaminace. V suterénu nově moderně vybudovaného, samostatného a moderně vybaveného traktu je od roku 2008 možnost léčby zářením lineárním urychlovačem, (schopen IMRT technik), se simulátorem a dozimetrickým zázemím. Uvedená léčba je standardizována dle doporučení SROBF (Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky) rozpracovaná do místních standardů s pravidelnými externími a interními audity.


Mammární poradna je součástí onkologických ambulancí, úzce spolupracující s pracovištěm mammárního screeningu a zajišťující chod preventivních programů při nálezu genové mutace.