Znojmo, 18. dubna 2024

Ve dnech 7. a 8. června 2024 proběhnou volby do Evropského parlamentu. Pacienti znojemské nemocnice, kteří budou hospitalizováni v průběhu voleb, právo volit neztrácí. Existují tři způsoby, jak své volební právo uplatnit.

Volit v nemocnici mohou ti pacienti, kteří

  • jsou na zvláštním seznamu voličů nebo
  • mají předem vyřízený voličský průkaz nebo
  • mají ve volebním okrsku č. 8 trvalé bydliště (ul. Boženy Němcové, Dělnická, Do Lesek, Horova, Jubilejní park, MUDr. Jana Janského, Pražská č. 4 – 14, Sládkova a Vančurova).

Ve všech případech musí pacient pamatovat na to, že se při volbě musí také prokázat občanským průkazem.

Dlouhodobě hospitalizovaní pacienti: V případě, že se dlouhodobě hospitalizovaný pacient chce zúčastnit voleb, musí být zapsán do zvláštního seznamu voličů. Každý dlouhodobě hospitalizovaný pacient proto bude dotázán, zda využije právo volit a pokud ano, bude mu předložen k vyplnění formulář. Dojde tak k nahlášení zápisu ve zvláštním seznamu voličů. Tento seznam musí nemocnice odevzdat Městskému úřadu Znojmo nejpozději do soboty 18. května.

Krátkodobě hospitalizovaní pacienti: Mohou volit za předpokladu, že si před nástupem do nemocnice vyřídili voličský průkaz. Jak si voličský průkaz vyřídit naleznete zde.

Pacienti, kteří mají trvalé bydliště v okrsku č. 8: Těmto pacientům bude k volbě v nemocnici postačovat občanský průkaz.

Překážka ve volbě: Voliči, který je v nemocnici hospitalizován a není zapsán ve zvláštním seznamu voličů nebo nemá voličský průkaz anebo nemá trvalý pobyt v okrsku č. 8, nemůže okrsková volební komise umožnit hlasování.

Pacienti, kteří se chtějí volby účastnit, se mohou se svými dotazy obrátit na vrchní sestry daného oddělení. Pacienti Oddělení dlouhodobě nemocných se s dotazy mohou obrátit na zdravotně-sociálního pracovníka.

Jak probíhají volby v nemocnici?

V den konání voleb se do zdravotnického zařízení dostaví s přenosnou volební urnou členové okrskové volební komise, kteří navštíví jednotlivá oddělení. Volič odevzdá voličský průkaz členům okrskové volební komise a po prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo cestovním dokladem České republiky obdrží úřední obálku s úplnou sadou hlasovacích lístků a bude moci hlasovat.

UPOZORNĚNÍ

Pokud je pacient zapsán na zvláštní seznam voličů, automaticky je vyškrtnut ze stálého seznamu v místě bydlišti. Volit musí již jen v nemocnici. Pacient si tedy musí zvážit možné riziko předčasného propuštění.