Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

vyhlašuje v souladu se zákonem č. 95/2004 Sb. a dle vyhlášky č. 186/2009 Sb.

Výběrové řízení na obsazení přidělených rezidenčních míst v lékařských oborech specializačního vzdělávání dotačního programu „Rezidenční místa 2024“

(1. kolo)

V oboru specializačního vzdělávání:  PEDIATRIE – 2 MÍSTA

 

Adresa pro podávání přihlášek:

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, Personální odbor, MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo, 669 02

Termín pro podávání přihlášek:

Přihlášky včetně všech náležitostí budou přijímány nejpozději do 30.08.2024 do 15.00 hod. Přihlášky obdržené po tomto termínu nebudou přijaty.

Způsob podávání přihlášek:

Přihlášky lze podávat poštou na uvedenou adresu nebo osobně prostřednictvím podatelny Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 2675/11, Znojmo.

 

Obálku je nutno označit „Výběrové řízení – rezidenční místo 2024 (uchazeč doplní obor RM)“ a včetně řádně vyplněné přihlášky přiložit následující doklady:

  • vyplněný osobní dotazník,
  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců (neplatí pro zaměstnance Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace),
  • výpis z Rejstříku trestů nebo výpis z obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců (neplatí pro zaměstnance Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace),
  • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání odborné způsobilosti,
  • neověřenou kopii dokladu potvrzujícího získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti (pokud ji uchazeč získal),
  • potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání,
  • přehled odborné praxe.

Neúplné přihlášky budou z výběrového řízení vyřazeny.

 

Potřebné formuláře (přihlášku a osobní dotazník) lze získat na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz (/Věda a lékařská povolání/Rezidenční místa pro lékařská povolání/RM 2024/Informace k výběrovému řízení – RM 2024 nebo na internetových stránkách Nemocnice Znojmo www.nemzn.cz (Kariéra/Rezidenční místa – lékaři).

 

Kritéria pro výběr rezidenta a způsob jejich hodnocení:

Systémem ANO / NE budou hodnocena kritéria odborné způsobilosti, trestní bezúhonnosti, zdravotní způsobilosti a zařazení do oboru specializačního vzdělávání.

V případě záporného hodnocení v kterékoli kategorii bude přihláška vyřazena.

Následně bude možno získat celkové maximum 50 bodů takto:

max. 20 bodů za zájem o obor

  • vzdělávání ve vlastním specializovaném výcviku, který obsahuje 12měsíční odbornou praxi v oboru pediatrie u registrujícího poskytovatele ambulantních zdravotních služeb v oboru pediatrie (praktický lékař pro děti a dorost) uvedenou v části I. vzdělávacího programu, bod 2.2 c) volitelná odborná praxe, bez ohledu na to, zda již byla tato praxe absolvována. Vybraný rezident může mít tuto praxi již absolvovanou zcela, případně mít absolvovanou její část, a to i u jiných poskytovatelů zdravotních služeb
  • doložené stáže, kurzy, konzultace apod. absolvované během studia a po něm ve vztahu k oboru specializačního vzdělávání, event. publikační činnost

 

max. 20 bodů za osobní pohovor před komisí, kdy budou hodnoceny především odborné znalosti, komunikační dovednosti a představa o profesní seberealizaci

max. 10 bodů za jazykové znalosti