Ordinační doba

Pondělí – středa   6:30-12:30   MUDr. Zuzana Ziková
Čtvrtek a pátek    6:30-15:00   MUDr. Ludmila Šikýřová

 Tel: 515 215 500

Čekací doby na plánované neurgentní výkony přesahujících 2 měsíce

Obor Plánované výkony Čekací doba
Ortopedie Totální endoprotéza kolena, kyčle 1 rok
Ortopedie Neakutní artroskopie kolena, kyčle 1 rok
Ortopedie Operace páteře 6 měsíců
Ortopedie Menší zákroky s možností lokální anestezie 3 měsíce

Zodpovídá: MUDr. Pavel Jajtner, MBA

Od pondělí 24.5.2021 je nutné, aby všichni pacienti, kteří budou přicházet k plánované hospitalizaci měly MĚLI negativní výsledek PCR testu, který nesmí být starší 72 hod. Požadavek na PCR testy u plánovaných hospitalizovaných pacientů přispěje k bezpečnosti pobytu všech v naší nemocnici. Důvodem pro toto rozhodnutí je několik případů pozitivity přijímaných pacientů vyšetřených PCR testem při negativním antigenním testu.

Oddělení, které pacienta objednalo k hospitalizaci, jej informuje o požadavku na PCR test a informuje jej TAKÉ o postupu provedení PCR testu. Stáří testu nesmí být starší 72 hodin před přijetím (výsledek testu provedený v pátek je při pondělním přijetí k hospitalizaci platný).

Z požadavku na PCR testování budou vynecháni pacienti, kteří:

 1. mají vystavený certifikát o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19 (očkovaní budou testováni při přijetí antigenním testem jako doposud)
 2. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dnů

Mimořádné-opatření-–-návštěvy-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-účinností-od-17.-5.-2021-do-odvolání

Změna-mimořádných-opatření-změna-lhůty-pro-uznávání-prodělání-onemocnění-covid-19-s-účinností-od-24.-5.-2021

Nemocnice Znojmo upravuje návštěvy u hospitalizovaných pacientů od 25. 7. 2022.

Středa, neděle –  14:30-16:30

Poradenská a zprostředkovatelská činnost pro pacienty a rodinné příslušníky

 • Základní sociální poradenství – informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace u klienta.
 • Odborné sociální poradenství – zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů sociálních  skupin.
 • Kontakt na občanské poradny, kontaktní místa, poradny pro seniory, zdravotně postižené občany, vozíčkáře.
 • Podání žádosti dle potřeb klienta do domovů pro seniory, domů s pečovatelskou službou, ústavů sociální péče, hospiců a jiných zařízení poskytujících sociální služby vždy s respektem na požadavky klienta a jeho rodiny.
 • Informace k žádosti o „Příspěvek na péči“ (určen pro osoby, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při péči o vlastní osobu a zajištění soběstačnosti).
 • Kontakt na Centrum sociálních služeb (CSS) Znojmo (tím přispět k řešení požadovaných služeb klienta v rámci pečovatelské služby, např. nákup, výpomoc při úkonech péče v domácnosti klienta, doprovod k lékaři a jiné. CSS zajišťuje denní pobyty v „Centru denních služeb“, možný svoz a odvoz zájemce, odlehčovací služby – poskytování ubytování na dobu maximálně 3 měsíců s možností zajištění stravy, pečovatelské služby).
 • Informace o možnosti ubytování v Azylovém domě pro muže, noclehárna pro muže, popř. kontakt na jiné instituce tohoto typu.
 • Kontakt s Charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou  službou, služby charitního  šatníku, zprostředkování zapůjčení do domácího prostředí pomůcek na kratší dobu (WC křeslo, nástavec na WC a další pomůcky pro imobilní pacienty).
 • Kontakt na „Poradnu pro oběti domácího násilí“.
 • Kontakt na Agentury domácí péče, které zabezpečují následnou ošetřovatelskou péči, zapůjčení pomůcek pro imobilní pacienty.
 • Vyřízení žádosti na výplatu důchodu do zdravotnického zařízení (v nové nemocnici) při hospitalizaci delší než 1. kalendářní měsíc (pouze pro poživatele důchodu, kterému se vyplácí důchod v hotovosti).
 • Kontakt s církví dle přání klienta.

Služby zajišťuje:

Bc. Marie Křížová, DiS – zdravotně sociální pracovník Nemocnice Znojmo, p.o.
e-mail: marie.krizova@nemzn.cz

NOVÁ NEMOCNICE          

Úterý: 12:30-16:30
Pátek: 7:00 – 10:00

Tel.:  720 511 461

STARÁ NEMOCNICE – Oddělení pro dlouhodobě nemocné

Pondělí:   7:00 – 17:00
Úterý:      7:00 – 12:00
Středa:    7:00 – 17:00
Čtvrtek:   7:00 – 14:30
Pátek:     10:30 – 12:30

mobil: 720 511 461
tel.: 541 518 056

Další informace o sociální problematice získáte na stránkách Odboru sociálních věcí Městského úřadu Znojmo.

Spirituální a psychosociální péče je zajištěna v nemocnici třemi duchovními, kteří jsou vázáni povinnou mlčenlivostí. Duchovní navštěvují zejména pacienty na oddělení ARO a onkologie v Nové nemocnici a ve Staré nemocnici na oddělení rehabilitačním a oddělení dlouhodobě nemocných. Mohou být pozváni ošetřujícím lékařem každého oddělení na základě přání pacienta nebo jeho blízkých, lékař může pacientovi tuto návštěvu nabídnout i sám.

Duchovní nepřicházejí za pacientem jako za členem své církve, ale jako za klientem naší nemocnice, nenárokují si žádné náboženské přesvědčení. Nabízejí nezištnou a upřímnou pomoc a podporu pacientovi a jeho blízkým v těžkém životním období, načrtnutí životních rozhodnutí či perspektiv, pomoc při řešení obtížných situací, umějí naslouchat.

Potřebné informace, které Vám snad pomohou při řešení těžké životní situace:

 • o úmrtí vždy informujeme nejbližšího příbuzného, který je uveden při příjmu pacienta ve zdravotnické dokumentaci,
 • po obdržení oznámení o úmrtí se pozůstalí dostaví na oddělení v nemocnici, kde byl zesnulý naposledy hospitalizován,
 • všechny osobní věci po zemřelém jsou po písemném sepsání předány nejbližšímu pozůstalému po předložení jeho občanského průkazu a proti podpisu.

Pohřební služba

Pohřeb můžete zadat kterékoliv pohřební službě. Pohřební službu nedoporučujeme. Oblečení pro zemřelého pozůstalí odevzdávají na pohřební službě v místě vyřizování pohřbu. Žádný doklad o úmrtí k vyřizování nepotřebují. Jejich služby jsou kompletní, od tištění parte, smuteční květinové výzdoby až po typ obřadu, dle přání příbuzných.

Maximální snahou a cílem všech zaměstnanců naší nemocnice je spokojený pacient. Z rozboru dříve uplatněných stížností vyplývá, že hlavní příčinou stížností je nedorozumění, způsobené nedostatky v komunikaci mezi pacienty a lékařským a ošetřovatelským personálem. Když Vám nebude něco jasné, zeptejte se i opakovaně. Pokud i přesto nejste s péčí poskytovanou v Nemocnici Znojmo spokojeni, můžete dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat stížnost.

Stížnost můžete podat jako
− pacient,
− zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta,
− osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav
nebo pokud zemřel, nebo
− osoba zmocněná pacientem (nutno doložit plnou mocí).
a to těmito formami:

 • dopisem doručeným na adresu Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace, MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo.
 • elektronickou formou prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem opatřeným ověřeným elektronickým podpisem na adresu stiznosti@nemzn.cz. Stížnost zaslanou elektronicky bez platného elektronického podpisu je nutné do 5 dnů od jejího podání potvrdit písemnou formou, jinak se na stížnost pohlíží jako na anonymní.
 • předáním písemné stížnosti na podatelnu Nemocnice Znojmo.

Podaná stížnost musí obsahovat:
– jméno a příjmení stěžovatele,
– v případě stížnosti zaslané dopisem adresu stěžovatele,
–  vlastnoruční podpis stěžovatele (elektronický podpis),
–  jméno, příjmení a adresu pacienta, pokud je pacient odlišný od stěžovatele (v tomto případě je třeba ke stížnosti doložit plnou moc pacienta k vyřízení stížnosti stěžovatelem),
– vylíčení podstatných skutečností, které jsou podnětem ke stížnosti, včetně uvedení jmen osob nebo názvů pracovišť, kterých se stížnost týká.

Postup vyřizování stížností
Veškeré stížnosti podané výše uvedenými způsoby jsou evidovány a vyřizovány na základě řádného prošetření jejich předmětu, vyjádření zaměstnance, vůči němuž stížnost směřuje, a vedoucího zaměstnance daného útvaru. Výjimku tvoří stížnosti anonymní, které se standardně nešetří a nevyřizují. Ředitel Nemocnice Znojmo ovšem může rozhodnout, že bude šetřena i stížnost anonymní, a to zejména v případě, že obsahuje
konkrétní údaje, které nasvědčují porušení právního předpisu či stanoveného interního postupu. Pokud to povaha stížnosti vyžaduje, Nemocnice Znojmo navrhne její ústní projednání.

O vyřízení stížnosti bude stěžovatel vyrozuměn (dle způsobu podání stížnosti) písemnou nebo elektronickou zprávou, která bude obsahovat zjištěné skutečnosti a závěry, případně opatření přijatá k nápravě. Lhůta pro vyřízení stížnosti je stanovena na 30 kalendářních dnů od data jejího přijetí. V odůvodněných případech (např. rozsah šetření) lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů. Pokud stěžovatel opakuje stížnost, která již byla řádně prošetřena a vyřízena, aniž by uvedl nové skutečnosti, nebude již tato stížnost znovu šetřena. Stěžovatel bude o tomto postupu písemně
vyrozuměn. Pokud stěžovatel s vyřízením stížnosti ze strany Nemocnice Znojmo nesouhlasí, může se se svou stížností obrátit na Krajský úřad Jihomoravského kraje. V tomto případě je nutné uvést důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti ze strany Nemocnice Znojmo.

Poznámka: na jednotlivých odděleních lůžkové části a v ambulantní části při hlavním vchodu do polikliniky a v 1. patře polikliniky v prostorách čekárny odborných ambulancí jsou umístěny schránky, kam je možno uplatnit běžné připomínky k provozu nemocnice. Tyto běžné připomínky řeší vedoucí útvaru, jehož se připomínky týkají.