Psychiatrické oddělení

Psychiatrie je obor, který se zabývá příčinami, diagnostikou, léčbou a prevencí duševních poruch. Stojí na pomezí věd biologických a sociálních. Hlavním trendem v péči o pacienty je individualizovaný přístup (tzn. zvolení optimálního léčebného přístupu ke každému) a snaha o maximální destigmatizaci jak nemocných, tak oboru psychiatrie komplexně. Psychiatrické oddělení je tvořeno lůžkovou a ambulantní částí, mezičlánek představuje denní stacionář.


Lůžkové oddělení je koedukované (smíšené pro ženy i muže) s 25 lůžky. Náplní je především diagnostika a léčba duševních onemocnění, tzn. psychotických, afektivních a úzkostných poruch, organických poruch a akutních stavů vzniklých v souvislosti s nadužíváním návykových látek. Pět moderně vybavených pokojů představuje 15 lůžek pro nemocné, vyžadující intenzivní dohled a péči erudováného personálu. Další 4 pokoje nabízí 10 lůžek ve druhé části oddělení. Zde je již pravidelný komunitní režim, zahrnující celodenní program – relaxaci, rehabilitaci, pracovní terapii v dílně i na zahrádce, pohybovou terapii a skupinovou a individuální psychoterapii. Akutní i následná léčba duševních poruch je dominantou biologických léčebných metod, zejména psychofarmaky (veškerým dostupným spektrem léků( a v případě vážných duševních stavů (schizofrenie, schizoafektivní porucha, deprese, mánie) elektrokonvulzivní terapie. Mimo to využíváme různé druhy psychoterapie – individuální i skupinovou (Gestalt, Rogeriánská, rodinná, kognitivně behaviorální).


Ambulantní péči zajišťují ordinace psychiatrická a psychologická. Denní stacionář zahrnuje 5-6 týdenní ambulantní intenzivní psychoterapeutický program pod vedením psychologa a erudované sestry, zaměřený na specifické skupiny nemocných. Péči o pacienty psychiatrického oddělení zajišťuje pod vedením primářky oddělení tým lékařů, psychologů a nelékařských zdravotnických pracovníků.;